Kostnadsbesparingar och Effektivisering genom användningen av Säkra Meddelandetjänster

4 minuter

I en värld där teknologiska framsteg ständigt förändrar hur vi kommunicerar och utför arbete, är det viktigt att identifiera och utnyttja möjligheter till effektivisering. En nyligen publicerad artikel på digg.se, med titeln “Samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys Säker Digital Kommunikation (SDK)”, belyser detta genom att undersöka de ekonomiska fördelarna med att införa Säker Digital Kommunikation (SDK) inom processen för extratjänst för arbetssökande. Införandet av en säker meddelandetjänst är även något som kan överföras inom andra organisationer genom andra i syfte att effektivisera och skydda utbyte av känslig information

Ett exempel på en säker meddelandetjänst är Compodiums TDialog där meddelanden med känslig information kan skickas internt, till andra företag eller till privatpersoner och där all information är krypterad. Alla användare autentiseras, för att säkerställa att rätt personer tar del av informationen. Bolag väljer själva vilka autentiseringsmetoder de vill använda sig av, som exempelvis BankID, Freja eID och SITHS-kort.

Compodiums säkra meddelandetjänst erbjuds både som svensk molntjänst eller som installation lokalt hos er. Våra molntjänster är uppsatta i svenska georedundanta datacenter för att säkerställa hög tillgänglighet, säkerhet och minska våra tjänsters klimatavtryck. Ingen information lämnar därför Sverige eller delas med obehöriga.

Kostnadsbesparingar och arbetstidsminskning

En av de mest påtagliga kostnadsbesparingarna som kan kvantifieras genom att använda SDK inom processen för extratjänst för arbetssökande är kopplad till minskad arbetstid för handläggare på både kommunala arbetsmarknadsenheter och på Arbetsförmedlingen. Enligt rapporten spenderas betydande mängder tid på att koordinera med Arbetsförmedlingen, vilket skulle kunna minskas avsevärt genom SDK och liknande tjänster. Genom att eliminera behovet av manuella koordineringsprocesser och istället möjliggöra snabb och säker digital kommunikation uppskattas årliga kostnadsbesparingar på upp till 2,3 miljoner kronor för Arbetsförmedlingen. Detta motsvarar totalt sex årsarbetskrafter och utgör en betydande ekonomisk fördel för kommuner, privata aktörer och Arbetsförmedlingen.

Dessutom är det viktigt att uppmärksamma de icke-kvantifierade kostnadsbesparingarna som också är förknippade med införandet av SDK. Minskade kostnader för posthantering, kurir och pappershantering kan inte bara spara pengar utan också bidra till en mer hållbar och miljövänlig verksamhet. Ökad säkerhet kring hantering av personuppgifter och förebyggande av GDPR-incidenter är också av stor betydelse, särskilt med tanke på det ökande hotet mot dataintegritet och integritetsskydd.

Med det sagt så är inte bara offentlig sektorn som kan dra nytta av Säker Digital Kommunikation och dess olika tjänster. Även inom den privata sektorn, såsom banker, försäkringsbolag och revisionsbyråer, finns det enorma möjligheter att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna genom att implementera liknande digitala lösningar.

Smidig hantering av ärenden och förbättrad kundservice

För banker kan införandet av en säker meddelandelösning liknande SDK, som Compodiums TDialog, revolutionera hur de hanterar transaktioner och kommunikation med kunder. Genom att erbjuda säkra digitala kanaler för överföring av känslig information innehållande uppgifter om överföringar och betalningar, kan banker minska risken för bedrägerier och felaktigheter. Dessutom kan banker använda säkra meddelandetjänster för att förbättra kundservicen genom att erbjuda snabb och säker kommunikation mellan kunder och bankpersonal, vilket leder till ökad kundnöjdhet och lojalitet.

Revisionsbyråer kan dra nytta av säkra meddelandetjänster genom att effektivisera informationsutbyte med klienter och myndigheter. Genom att använda säkra digitala kanaler för att överföra känslig information och dokument kan revisionsbyråer minska risken för fel och förseningar, samtidigt som de upprätthåller höga säkerhetsstandarder och följer lagkrav.

För försäkringsbolag kan säkra meddelandetjänster vara avgörande för att effektivt hantera försäkringsärenden och kommunicera med kunder. Genom att erbjuda säkra digitala kanaler för skadeanmälningar, försäkringsbrev och andra dokument kan försäkringsbolag minska administrationstiden och öka effektiviteten i sin verksamhet. Genom att automatisera och digitalisera processen för skadereglering kan försäkringsbolag spara tid och resurser samtidigt som de förbättrar kundupplevelsen och minskar risken för felaktigheter.

Avslutande reflektioner

Det är viktigt att notera att den ökade effektiviteten och de ekonomiska besparingarna som kan uppnås genom en säker meddelandetjänst inte bara gynnar myndigheter och institutioner utan även de enskilda medborgarna.  Genom att minska administrationstiden och förbättra tillgången till tjänster hos Arbetsförmedlingen kan en säker meddelandetjänst bidra till en smidigare och mer effektiv arbetsmarknadsprocess för arbetssökande samt även ökad effektivitet och säkerhet för den privata sektorn när det kommer till kundnytta och överföring av känslig information.

En implementering av en säker meddelandetjänst som Compodiums TDialog gör att kunder inom den privata sektorn kan dra nytta av förbättrad kommunikation och informationsutbyte. En säker meddelandetjänst möjliggör snabb och säker överföring av känslig information, vilket minskar risken för felaktigheter och bedrägerier. För kunder innebär detta en ökad tillgänglighet och effektivitet i sina interaktioner med sina finansiella och försäkringsmässiga partners. Genom att prioritera ett införande av en säker meddelandetjänst sätts kundens behov och säkerhet i förgrunden, vilket leder till ökad tillfredsställelse och förtroende för tjänsteleverantörerna.          

I sammanhanget av den pågående digitala transformationen är det tydligt att en säker meddelandetjänst inte bara är en kostnadsbesparing utan också en strategisk investering i framtidens arbetsmarknad. Genom att omfamna digitala lösningar som SDK och Compodiums TDialog kan både offentliga och privata organisationer optimera sina resurser och skapa en mer användarvänlig och säker miljö för alla involverade parter.

Källförteckning: