Pressmeddelande

Compodium International AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2022

2023-02-23

Regulatory press release

Det svenska SaaS-bolaget Compodium International AB (publ) publicerar idag sin bokslutskommuniké för 2022.

 ”Vi har ökat nettoomsättningen med 30 % jämfört med motsvarande kvartal 2021 och med 25 % på årsbasis. Dessutom har vår ARR ökat med 22 % per sista december 2022 jämfört med föregående år.”  säger Jón Grétar Guðjónsson, vd.  

Fjärde kvartalet 2022
Uppgifter inom parentes avser fjärde kvartalet 2021.

 • Nettoomsättningen uppgick till 22,4 MSEK (17,2).
 • Återkommande intäkter för egenutvecklad mjukvara (SaaS) uppgick till till 6,0 MSEK (3,5).
 • Vid utgången av perioden uppgick de årligen återkommande intäkterna, ARR, till 19,2 MSEK (15,7).
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,7 MSEK (-5,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till -6,3 MSEK (-8,4).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,61 SEK respektive -0,59 SEK (-0,82 respektive -0,80).
 • Antalet verksamma medarbetare i bolaget uppgick vid periodens utgång till 23 st (34) inklusive konsulter.

Stabil tillväxt med 30 % ökad nettoomsättning samt 22 % ökad ARR jämfört med motsvarande period föregående år. Det negativa resultatet är en konsekvens av ökade kostnader för sålda varor, där en stor del är hänförligt till inköp från utlandet som påverkas av inflation.

Optimering av verksamheten är initierat. Full effekt av optimeringsprogram bedöms erhållas under första halvåret 2023.

Helåret 2022
Uppgifter inom parentes avser perioden januari-december 2021.

 • Nettoomsättningen uppgick till 58,6 MSEK (46,8).
 • Återkommande intäkter för egenutvecklad mjukvara (SaaS) uppgick till 18,3 MSEK (17,5).
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -18,1 MSEK (-16,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till -26,7 MSEK (-23,3).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,59 SEK respektive -2,52 SEK (-2,26 respektive -2,20).

Händelser under kvartalet

Compodium lanserar TDialog som svensk molntjänst
Compodium breddar sitt erbjudande och lanserade i december den säkra meddelandetjänsten TDialog som svensk molntjänst. TDialog möjliggör för företag och organisationer att skicka meddelanden med känslig information och sekretessbelagda uppgifter internt, till andra organisationer och till privatpersoner på ett säkert och lagenligt sätt.

Compodiums säkra meddelandetjänst godkänd för SDK
Compodiums säkra meddelandetjänst, TDialog, blev den första meddelandetjänsten på marknaden som godkändes för SDK, säker digital kommunikation. SDK är ett ramverk initierat av Inera och DIGG som möjliggör för verksamheter inom offentlig sektor och privata utförare av offentliga uppdrag, att utbyta känslig information på ett enhetligt och säkert sätt.

Extra bolagsstämma
Vid den extra bolagsstämman i Compodum den 24 november 2022 beslutades att inrätta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och styrelseledamöter.

Händelser efter kvartalets slut

Compodium vinner Medhelp Sjukvårdsrådgivning som första kund för nya produkten Compodium Embedded
Compodium introducerar säkra videomöten som API och lanserar med Medhelp Sjukvårdsrådgivning som första kund. Compodium Embedded möjliggör integrering av säkra videomöten i Compodiums kunders egna produkter, hemsidor eller kundresor och avtalet innebär att produkten blir en del av MedHelps tjänsteplattform som idag bland annat används av 1177, vårdmottagningar och försäkringsbolag.

Den fullständiga rapporten är bifogad som PDF i detta pressmeddelande och kan även laddas ner från bolagets hemsida.

Compodium erbjuder en plattform inom säker digital kommunikation, som gör det möjligt för företag att samarbeta tryggt och effektivt. Compodiums produkter hjälper företag att uppnå högre produktivitet genom säkrare samarbeten internt, med andra organisationer eller med privatpersoner. Alla Compodiums produkter uppfyller de regulatoriska krav som finns för hantering av känsliga personuppgifter, så att företag kan samarbeta utan oro för att information läcker eller hanteras på fel sätt.

Compodium är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: COMPDM). För mer information, www.compodium.com

Redeye är bolagets certified adviser. 

För mer information

Jón Grétar Guðjónsson 

CEO

jon.gretar.gudjonsson@compodium.com

+46 76 094 55 32

Dokument och länkar