Pressmeddelande

Kommuniké från Compodium International AB (publ) årsstämma

2023-04-26

Regulatory press release

Resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för 2022, samt disposition av redovisat resultat för 2022 enligt den fastställda balansräkningen. Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse- och revisionsarvoden

Arvode om 1,5 prisbasbelopp per styrelseledamot och 2,5 prisbasbelopp till styrelsens ordförande föreslås utgå per år. Inget arvode utgår för ledamöter som är anställda i bolaget. Revisionsarvoden utgår enligt löpande räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter. Beslutet innebar omval av Henrik Wennerholm till styrelsens ordförande samt nyval av Erik Axelson och omval av styrelseledamöterna Malin Jonsson, Jan Hillered, Thorleif Jener. Mer information finns att tillgå via bolagets hemsida www.compodium.com.

Erik Axelsson
Född: 1994
Utbildning: MSc, ekonomi, Montana State University
Bakgrund: Tidigare erfarenhet från riskkapital och corporate finance, bland annat som analytiker på Riverstone Holdings i New York. Nuvarande VD för Quinary Investment AB.
Andra uppdrag: Inga aktiva styrelseuppdrag.
Antal aktier: 0 aktier
Övrigt: Erik är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning och beroende i förhållande till större aktieägare (Quinary Investment AB, 1 420 286 aktier).

Beslut av revisor

Stämman beslutade om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Thomas Taavo.   

Beslut angånde nomineringsprocedur, principer för hur ledamöter och valberedning utses samt fastställande av instruktion för valberedningen

Valberedningen utgörs av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den första bankdagen i september varje år. Ordförande i valberedningen utses inom valberedningen. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen men inte vara ledamot av valberedningen. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare inträda från samma aktieägare. För det fall aktieägare under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna ska ledamot som är utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande samt den aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna äga utse sin representant. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämma. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Sammansättningen av valberedningen och namnen på de aktieägare som utsett ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska fullgöra uppgifter innefattande bland annat att lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och var och en av de övriga ledamöterna samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen jämlikt 13 kap 35 § och 15 kap 33 § aktiebolagslagen att fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av antingen sammanlagt högst 5 162 439 nya aktier eller konvertibler vilka – med tillämpning av de vid emissionstillfället gällande konverteringsvillkoren – medför rätt vid utbyte till inte fler än 5 162 439 nya aktier. Följande villkor skall gälla för sådana emissionsbeslut som styrelsen fattar med tillämpning av bemyndigandet.

1. Emissionsbeslut får ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelse om apport respektive kvittningsförbehåll eller eljest med villkor.

2. Emissionsbeslut får inte medföra att aktiekapitalet ökas med mer än sammanlagt 1 720 813 kronor.

3. Emissionsbeslut får endast fattas i syfte att genomföra förvärv av hela eller delar av företag, vilket är skälet till eventuell avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Detta innebär dock inte att endast apportemissioner må förekomma, utan kontantemissioner och kvittningsemissioner får beslutas om syftet med emissionen är att helt eller delvis finansiera sådana företagsförvärv. 

För giltigt beslut krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Förslag till ändring av Bolagets bolagsordning.

Årsstämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning genom införande av en ny § 13 ”Ort för bolagsstämma” med följande text: Bolagsstämma får hållas, utöver där styrelsen har sitt säte, i Stockholm.

Övrig information

Bolagssstämman genomfördes med fysisk närvaro på Elite Stadshotell, Storgatan 15, Luleå.

Compodium erbjuder en plattform inom säker digital kommunikation, som gör det möjligt för företag att samarbeta tryggt och effektivt. Compodiums produkter hjälper företag att uppnå högre produktivitet genom säkrare samarbeten internt, med andra organisationer eller med privatpersoner. Alla Compodiums produkter uppfyller de regulatoriska krav som finns för hantering av känsliga personuppgifter, så att företag kan samarbeta utan oro för att information läcker eller hanteras på fel sätt.

Compodium är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: COMPDM). För mer information,  www.compodium.com

Redeye är bolagets certified adviser.

För mer information

Jón Grétar Guðjónsson 

CEO

jon.gretar.gudjonsson@compodium.com

+46 76 094 55 32