Pressmeddelande

Compodium International AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2023

2024-02-22

Regulatory press release

Q4 har varit ett intensivt kvartal och vi avslutar med vårt högsta SaaS ARR hittils, 20,9 MSEK. Vi har slutfört mycket av det förbättrings- och effektiviseringsarbete som vi initierade tidigare i år. Compodium är idag en mer fokuserad SaaS verksamhet samtidigt som vi har fler och effektivare tjänster till förmån för våra kunder och användare.

Oktober-december 2023

  • Vid utgången av perioden uppgick de årligen återkommande intäkterna (ARR) för egenutvecklad mjukvara (SaaS) till 20,9 MSEK (19,2), vilket motsvarar en tillväxt om 9 %.
  • Nettoomsättningen uppgick till 6,0 MSEK (22,4).
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,1 MSEK (-4,7).
  • Resultat efter skatt uppgick till -5,7 MSEK (-6,3).

Januari-december 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 26,9 MSEK (58,6).
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -9,7 MSEK (-18,1).
  • Resultat efter skatt uppgick till -20,7 MSEK(-26,7).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,01 SEK respektive -1,95 SEK (-2,59 respektive -2,52).
  • Periodens kassaflöde uppgick till -8,4 MSEK (-41,2), likvida medel per den 31 december 2023 till 9,0 MSEK (17,3).
  • Antalet verksamma i bolaget uppgick vid periodens utgång till 14 st (23) inklusive konsulter.

Händelser, fjärde kvartalet 2023

Compodium effektiviserar verksamheten

Enterprise, en långvarig del av Compodiums arv, har spelat en betydande roll i företagets historia genom att bidra till intäkter och framgång under åren. Emellertid har nyligen uppvisade trender visat att affärsområdet blivit en betydande kostnadsdrivare, vilket har hindrat företagets förmåga att investera i mer lönsamma områden och följa sin vision om framtida tillväxt.

Genom att avveckla Enterprise avser Compodium att effektivisera sin verksamhet och omfördela resurser till områden där man ser störst potential för hållbar tillväxt och lönsamhet. Denna strategiska åtgärd kommer att möjliggöra för företaget att fokusera på sina kärnkompetenser och maximera möjligheterna SaaS inom området.

Nedläggningen av affärsområdet har en kortvarig påverkan på bolaget, men kommer på sikt göra oss mer fokuserade och effektiva.

Den fullständiga rapporten är bifogad som PDF i detta pressmeddelande och kan även laddas ner från bolagets hemsida, www.compodium.com/finansiella-rapporter.

Compodium erbjuder en plattform inom säker digital kommunikation, som gör det möjligt för företag att samarbeta tryggt och effektivt. Compodiums produkter hjälper företag att uppnå högre produktivitet genom säkrare samarbeten internt, med andra organisationer eller med privatpersoner. Alla Compodiums produkter uppfyller de regulatoriska krav som finns för hantering av känsliga personuppgifter, så att företag kan samarbeta utan oro för att information läcker eller hanteras på fel sätt.

Compodium är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: COMPDM). För mer information,  www.compodium.com

Redeye är bolagets certified adviser.

För mer information

Jón Grétar Guðjónsson 

CEO

jon.gretar.gudjonsson@compodium.com

+46 76 094 55 32

Dokument och länkar